>

 

 

Richtlijnen
Bijdragen uit het ARHF zijn bedoeld voor kunstenaars, waaronder wordt verstaan: iedereen die professioneel werkzaam is op een of meerdere gebieden van de schilder-, teken- en grafische kunsten, beeldhouwkunst, kunst in de openbare ruimte of andere kunstopdrachten, fotografie, film-, vj-, video-, geluids- en computerkunst, interactieve kunst, conceptuele kunst, installaties, performances en nieuwe vormen van beeldende kunst.
Aanvragen worden beoordeeld door het bestuur, dat overtuigd wil zijn van de kwaliteit van het werk van de aanvrager en de noodzaak van het ingediende verzoek. Daarom moet een motivering van de aanvrager, een financiële toelichting, een kosten- en dekkingsplan en een actuele documentatie over het werk van de kunstenaar meegestuurd worden.

Aanvragen
Om voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking te komen moet u dus in uw aanvraag aangeven waarvoor u een bijdrage uit het fonds wilt ontvangen. N.B. Aanvragen voor projekten die reeds zijn aangevangen of mogelijk beeindigd zijn op of voor de geplande eerstvolgende vergaderdatum worden niet in behandeling genomen.
U stuurt de aanvraag per post naar het secretariaat en tevens per mail naar info@rolandholstfonds.nl. Elke aanvraag dient vergezeld te zijn van actuele documentatie over uw werk. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen krijgt u spoedig van ons bericht over wanneer deze in behandeling wordt genomen. Een aanvraag moet minimaal 14 dagen voor een volgende vergadering binnen zijn.

Checklist aanvraag:
In een aanvraag dienen onderstaande gegevens opgenomen te zijn.
-naam, adres, woonplaats, telefoon en Emailadres aanvrager
-beschrijving van het projekt
-motivering aanvraag
-kosten- en inkomstenoverzicht van het projekt
-
financiële toelichting op het dekkingsplan
-eventuele aangevraagde/toegekende ondersteuning bij andere fondsen

-gevraagde ARHF bijdrage
-cv aanvrager en
actuele documentatie van zijn/haar werk

Secretariaat
Schriftelijke aanvragen per post sturen naar:
Stichting A. Roland Holstfonds
Postbus 299
1860 AG Bergen NH

Tevens digitaal sturen naar: info@rolandholstfonds.nl

Nieuwe vergaderdatum
De eerstvolgende bestuursvergadering is (onder voorbehoud) gepland op:
woensdag 7 juni 2017.
Aanvragen tot 14 dagen voor deze datum kunnen in behandeling worden genomen, aanvragen die later bij het secretariaat worden ontvangen zullen in een volgende vergadering worden behandeld.